top of page
20.png

บทสวดมนต์

46.png

บทสวดมนต์ตอนเช้า

การสวดมนตตอนเชานอกจากจะชวยใหรางกายตื่นตัวแลวยังชวยทําใหจิตใจ

สงบ ผอนคลายจากความตึงเครียด เพ่ิมความสุขทางใจ ลดทิฐิหรือความขุน

เคืองตาง ๆ ที่มีอยูในตนเอง มีสติและสมาธิสําหรับการเรียน การทํางาน หรือ

การเร่ิมทําส่ิงตาง ๆ ในวันใหม อีกทั้งยังชวยเสริมสิริมงคลใหกับชีวิต ไมวาจะ

ทําการส่ิงใดก็ไมมีอุปสรรค ราบรื่น สะดวก ตลอดท้ังวัน

47.png

บทสวดมนต์ตอนเย็น

การทําวัตรเย็นนี้ ไมมีในครั้งพุทธกาล เพิ่งเกิดมีขึ้นในประเทศเรานี้เปนครั้ง

แรก โดยยึดถือธรรมเนียมท่ีพระสงฆสมัยพุทธกาลเขาเฝาพระพุทธเจา เพื่อฟง

ธรรมเปนประจําทุกวันเปนแนวทางปฏิบัติ การทําวัตรเย็นจึงเปรียบเสมือน การเขาเฝาพระพุทธเจาทุกเย็น

bottom of page