top of page

กิจกรรมของวัดขุนอินทประมูล

รายชื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกป

  1. งานเกษตรและของดีเมืองอางทอง

  2. หมผาเวียนเทียนมาฆะบูชา

  3. หมผาเวียนเทียนวิสาขบูชา

  4. หมผาเวียนเทียนอาสาฬหบูชา

  5. งานเทศกาลไหวพระพุทธไสยาสน รมโพธิ์ทองแฟร

  6. ประเพณีทอดกฐิน

  7. หมผาพระพุทธไสยาสน 30 ธันวาคม เนื่องในวันคลายวันเสด็จรัชกาลที่ 9

  8. สวดมนตขามป

เเจ๋วพาเที่ยว  พาไปงานดีๆต่างจังหวัด เริ่มจากพาไปช็อปงาน "เทศกาลกราบไหว้ขอพร ร่มโพธิ์ทอง พระนอนองค์ใหญ่" ที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ตั้งแต่วันนี้ - 17 ก.ค. 65  🍽  กดดูลิงค์นี้ ฝากเเชร์ กันด้วยนะคะ   https://fb.watch/ebrHs5IPLR/

เทศกาลกราบใหว้ขอพร
16_edited.png
79549.jpg
79550.jpg

060565 อ่างทอง จังหวัดอ่างทองจัดงานห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565

 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง  นางสาวพิมพกานต์  พิพิธธนานันท์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี   นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง   พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง   นายแพทย์ธนวัฒน์ วงษ์ผัน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ รองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานห่มผ้าพระนอน ขอพรพระใหญ่ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565  

 

สำหรับประเพณีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์พระนอนวัดขุนอินทประมูล ซึ่งเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองที่เชื่อว่าหากได้มีการห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์มาเป็นเวลามากกว่า ๑๕ ปี จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการประเพณีห่มผ้าพระนอนจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  ขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไป โดยมีวัตุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม และให้เด็กและเยาวชน ได้รู้ และทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณี พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ รักและร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

 

 

ทั้งนี้ประเพณีห่มผ้าพระนอนของจังหวัดอ่างทอง เป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกระดับงานประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา  ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาระจำปี 2565  สำหรับการจัดงานช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์และเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไป 

หิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร / อ่างทอง     0623601234

16_edited.png
40_edited.png

พิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์

ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

เปนตนไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมงาน

สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน

มาฆบูชารวมกันหมผาพระพุทธไสยาสน

ณ พุทธมณฑลจังหวัดอางทอง

วัดขุนอินทประมูล ตําบลอินทประมูล

อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอาง

20_edited.png
86316.jpg
งานร่มโพธิ์ทอง
bottom of page