top of page
38.png
39_edited.png

เกี่ยวกับวัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล เป็นพระอารามราษฎร์ ชั้นสามัญ ตั้งอยู่ หมู่ ๓ ตําบล บางพลับ อําเภอโพธิทอง จังหวัดอ่างทอง ประกาศขึ้นทะเบียนวัดในราชกิจ จานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อที่ วิสุงคามสีมา ๘๐ ไร่เศษ


ประวัติเดิมวัดเป็นเพียงสํานักสงฆ์ที่ใช้เป็นที่วิปัสสนาสร้างเป็นเพิงพักเครื่อง ไม้ไผ่หลังคามุงแฝกฝีมือชาวบ้าน บริเวณเดิมเป็นโคกสูงนํ้าท่วมไม่ถึง สมัย โบราณเป็นแหล่งที่ชาวบ้านนํา วัวควาย มาปลูกเพิงอาศัยดูแลในฤดูนํ้าท่วม เดือน ๑๑-๑๒ ของทุกปี เมื่อนํ้าลดก็นําวัวควายกลับที่พํานักยังถิ่นที่อยู่เดิม เป็นดังนี้มาตลอด


สมัยโบราณทวาราวดี บริเวณบ้านบางพลับตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นแนว ผ่านมาจาก นครปฐม สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ไปจนถึงเมืองลพบุรีหรือเมือง ละโว้เดิม ต่อมากลายเป็นแม่นํ้าน้อย ซึ่งมีคลองบางพลับเป็นคลองเชื่อม ระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยากับแมนํ้านอย เชื่อกันวาในสมัยสุโขทัยนั้นบาน บางพลับเปนชุมชนใหญตั้งอยูริมฝงแมนํ้านอยเชื่อมกับคลองบางพลับและ วัดขุนอินทประมูลตั้งอยูริมฝงคลองนี้

bottom of page